วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2550

ความคิดเห็นเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์กำลังเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของทุกคน ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคสารสนเทศ ดังจะเห็นได้จากวงการศึกษาสนใจให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และส่งเสริมการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์งานต่างๆ มากขึ้น การบริหารธุรกิจของบริษัทห้างร้านต่างๆ ทั้งในระดับใหญ่และระดับกลาง ตลอดจนหน่วยงานของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในองค์การด้วยการเก็บข้อมูล ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำผลลัพธ์มาช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
ปัจจุบันเราใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าด้วยบัตรเครดิต เบิกเงินด้วยบัตรเอทีเอ็ม การโอนย้ายข้อมูลในลักษณะอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวข้องกับเรามากขึ้น


………ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้ การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความจำเป็น เพื่อเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตในยุคสารสนเทศ
รู้จักใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเพื่อเราจะตกเป็นทาสของเทคโนโลยี

ไม่มีความคิดเห็น: